Certifikáty

Politika kvality

Kvalita je to, keď sa vracia zákazník a nie tovar“ – W.E.Deming

 • Chceme byť preferovaným partnerom pre našich zákazníkov doma i v zahraničí.
 • Požiadavky zákazníkov sú pre nás prvoradé.
 • Zámerom spoločnosti je trvalé zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality.
 • Prioritou vedenia spoločnosti je zvyšovanie kvality našich produktov v zmysle požiadaviek EÚ.
 • Do systému kvality zapojíme aj našich dodávateľov.
 • Sústavná starostlivosť o zamestnancov vedie k ich spokojnosti a angažovanosti, čo je garantom zvyšovania kvality.
 • Zvyšovanie kvality je proces nepretržitý a musí byť sústavne sledovaný.

Environmentálna politika

 • Sústavné zlepšovanie životného prostredia je prioritnou súčasťou stratégie firmy.
 • Dodržiavame zákonné predpisy a iné právne požiadavky.
 • Technologické inovácie a uplatňované pracovné postupy zohľadňujú požiadavky na zdravé životné prostredie a na čerpanie len nutných zdrojov.
 • Recykláciou odpadov znižujeme čerpanie prírodných zdrojov.
 • Navrhujeme a dodávame výrobky s vysokou účinnosťou spaľovania.
 • Emisie produkované našimi výrobkami v priebehu používania spĺňajú predpísané limity EÚ, ako aj prísnejšie národné limity niektorých európskych štátov.
 • Oboznamujeme verejnosť – spotrebiteľa so zaobchádzaním s našimi výrobkami.
 • Spolupracujeme s odbornými organizáciami z oblasti životného prostredia. Výsledky spolupráce využívame pre prevenciu a zlepšovanie.
 • Pre riešenie a realizáciu programov v environmente využívame internú a externú komunikáciu.
 • Staráme sa o bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov.
 • Účinnosť našej činnosti v oblasti environmentu je založená na pozitívnom postoji zamestnancov voči životnému prostrediu.